top of page

L'escassa presa de consciència social relativa a l'exposició al risc d'incendis, combinada amb la baixa capacitat individual de prevenir i de fer front a les emergències, augmenten la vulnerabilitat social i el cost de les accions de protecció civil.

A la regió mediterrània, aquests factors s'han intensificat amb l'increment del risc d'incendi forestal que afecta les zones periurbanes (interfície hàbitat - bosc) (conseqüència del canvi de l'ús dels sòls i del canvi climàtic) provocant situacions extremes d'incendis en llocs inhabituals. Aquests dos elements provoquen una intensificació del comportament del foc i de la seva capacitat de propagació en aquestes interfícies, comprometent al mateix temps la seguretat dels ciutadans, les accions dels bombers i les infraestructures.

D'altra banda, la població ignora molt sovint el risc i el comportament que ha d'adoptar davant a una situació d'incendi. Això fa que els serveis d'extinció hagin de concentrar els seus esforços prioritàriament en la protecció i l'evacuació de les persones, en detriment de l'extinció del foc.

A més, les polítiques de comunicació i de sensibilització generalment tenen un abast limitat i es concentren en la comunicació general i, en el millor dels casos, intenten millorar l'organització de la població afectada en cas d'urgència, però no afavoreixen una cultura holística del risc que permeti situar la responsabilitat individual en el centre de la prevenció i de la preparació.

Per tant, resulta necessari elevar el nivell de presa de consciència individual del risc d'exposició i augmentar la capacitat de la població d’autoprotegir-se per a reduir els costos socials dels incendis forestals, contribuir a la posada en marxa de polítiques més eficients per  a la construcció de societats més resilients. 

 

El projecte eFIRECOM pretén millorar la resiliència dels ciutadans enfront als incendis forestals en les zones periurbanes (interfície hàbitat -bosc) de les regions mediterrànies, a través de la promoció efectiva de la presa de consciència i de la participació en la cultura del risc, gràcies a l'actualització i difusió dels coneixements i bones pràctiques en la matèria.

Els dos principals resultats obtinguts són :

  1. El desenvolupament de materials de comunicació orientats a reforçar la capacitat dels ciutadans i de les comunitats en matèria de prevenció del risc d'incendi forestal, adaptats a tres públics objectiu: I) Les comunitats i els municipis (habitants i administradors de les zones periurbanes), II) els escolars, els joves i els seus docents, III) els periodistes i professionals dels mitjans de comunicació

  2. L'edició i la difusió de recomanacions operatives i estratègiques dirigides a millorar la comunicació sobre els riscos i a reduir la vulnerabilitat social als incendis forestals a les regions mediterrànies, que seran transmeses a les autoritats competents.

Més informació al web del projecte eFIRECOM.

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

498 324,00 €

Subvenció FEDER:

Període de realització:

373 743,00 €

01/2015 - 12/2016

bottom of page