top of page
LA GESTIÓ FORESTAL a favor DELS HÁBITATS I ESPÉCIES D'INTERÉS COMUNITARI - Llocs NATURA 2000 dels Pirineus.

A través de les seves decisions silvícoles, el forestal influeix sobre la composició i l'estructura de les poblacions. Segons les espècies privilegiades, la densitat, el tractament o l'edat d'explotabilitat, els ecosistemes forestals presentaran aspectes diferents, cosa que repercutirà sobre la capacitat de rebre certes espècies animals i vegetals. Les intervencions de millora silvícola, en si mateixes, (marca, explotació, treballs forestals) de vegades poden tenir incidències negatives: risc de degradació directa o de trastorns d'espècies silvestres ...

 

Les espècies de les Directives Hàbitat / Fauna / Flora i Aus (NATURA 2000) han estat identificades com d’interès comunitari, per estar amenaçades per la degradació dels seus hàbitats. Alguns hàbitats forestals, rars o extraordinaris, també són considerats d'interès comunitari. Aquests hàbitats i espècies representen un veritable repte de preservació a escala europea, raó de la creació de la Xarxa NATURA 2000.

Entre 2011 i 2014, el projecte BIOFOR es va proposar realitzar un balanç de les recomanacions de gestió forestal a favor dels hàbitats i les espècies d'interès comunitari, presents en els llocs NATURA 2000 dels Pirineus amb la finalitat de:

  • MUTUALITZAR els mètodes i les eines operatives de gestió i d'animació entre forestals i naturalistes.

  • BUSCAR UNA HARMONITZACIÓ de les orientacions de gestió forestal entre els llocs NATURA 2000.

  • MILLORAR LA COHERÈNCIA de les accions empreses i la seva comprensió per part dels propietaris i administradors forestals, principals interessats en l'aplicació d'aquestes mesures.

El projecte BIOFOR es va basar en l'anàlisi detallada de les recomanacions esmentades en els documents d'objectius dels llocs NATURA 2000 dels Pirineus. Després d'una enquesta realitzada als administradors d'aquests llocs, ha estat possible identificar els frens i les palanques per a la posada en funcionament de les accions amb els propietaris. De manera complementària, s’ha treballat amb un ampli panell d'interessats, naturalistes i forestals. Això ha permès debatre i definir recomanacions específiques i adaptades a cada espècie i hàbitat.

L'intercanvi d'experiències també ha permès avaluar cadascuna de les recomanacions segons un doble enfocament ecològic i econòmic. Destinada a facilitar les alternatives dels administradors, aquesta avaluació posa en relleu la inversió tècnica i de vegades financera pel que fa a l' interès ecològic de cada modalitat d'intervenció proposada.

Un recull d'aquestes recomanacions ha estat editada i està disponible ici.

picto-i_400x400.gif

Pressupost:

315 187 €

Subvenció FEDER:

Període de realització:

157 594 €

04/2011 - 06/2014

bottom of page